La línia metodològica

Aprendre jugant

La nostra tendència educativa és la PEDAGOGIA ACTIVA, l’aprendre fent, on l’infant i l’adolescent són el centre del procés educatiu. En aquest plantejament l’educador actua com a dinamitzador/guia, donant resposta a necessitats i interessos i potenciant la participació conscient. Entenem el joc i l’esport com els mitjans per assolir aquest fi educatiu.

La nostra idea de la pedagogia activa implica un acompanyament per part del monitor dels infants i adolescents en el seu procés d’aprenentatge, respectant el seu ritme i interessos, per tal que cada individu desenvolupi al màxim les seves capacitats, a fi d’integrar-se a la societat i aportar allò que és més valuós de la seva individualitat per a transformar-la.

Així, el mètode que preferim és aquell on el centre de l’aprenentatge és qui està aprenent, i per tant, la formació a nivell formal van acompanyades de la creació d’hàbits i actituds en base a valors clau. Partint de l’acció, del treball propi del l’infant o l’adolescent, el monitor fa de guia en el seu aprenentatge. Ens responsabilitzem d’aquest procés, conjuntament amb els centres i les famílies tenint en compte que el màxim responsable del seu desenvoluopament és ell mateix.