Les relacions amb la família i amb la societat

Implicació de centres i famílies en un projecte comú

La família és un dels principals agents educadors i socialitzants, per això busquem mecanismes efectius de relació i de participació que ens permetin fer-los sentir implicats en el projecte educatiu en què els seus fills i filles participen. Si ens plantegem una educació de qualitat hem d’estar dins del marc social de referència, coactuant amb les institucions públiques i amb les altres entitats.

En aquest sentit, a VALORS IPP considerem fonamental desenvolupar una relació fluida, continuada i de qualitat amb les famílies dels infants i adolescents que participen de les nostres activitats. Convidem les famílies a implicar-se també, dins de les seves capacitats i organització, en el temps de lleure dels seus fills. Mitjançant una interacció amb les famílies, és molt més fàcil incidir en les activitats formatives dels infants i adolescents. Essent el monitor una persona de menys edat que pares i mestres, la relació amb el participant de l’activitat és d’una naturalesa molt diferent, la qual cosa permet veure el seu desenvolupament des d’una perspectiva totalment diferent de la que tenen la resta dels adults La relació amb les famílies i la col·laboració amb elles des d’una vessant més lúdica i menys formal pot ser una forma interessant i molt adequada de veure els fills i alumnes fora del context habitual.

D’altra banda, creiem fonamental la col·laboració amb els altres agents formadors de la societat, institucions públiques o entitats que participen a les activitats que se’ns demanen. Així, tenim una cura especial a tractar de tu a tu tots els temes relacionats amb l’activitat que desenvolupem. Treballant en comú amb altres entitats i institucions que participen ja sigui en l’activitat extraescolar, el temps de migdia o el casal d’estiu, podem establir un marc d’entesa que ens permeti portar a terme la tasca assignada amb la major qualitat possible, i abastar tots els àmbits de l’actuació educativa.